top of page

Algemene voorwaarden Enter Media B.V.

1. Definities

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een reclamebemiddelaar advertenties ter plaatsing, ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking via een medium opgeeft daaronder begrepen reclamebemiddelaars en (tijdelijke Erkenninghouders). 

Reclamebemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig bemiddelt bij de totstandkoming van advertentiecontracten. 

Erkenninghouder: de reclamebemiddelaar / het mediabureau

Advertentie: de reclame-uiting of -boodschap ten behoeve van een adverteerder. Advertentieruimte: de voor een medium in vlaktematen, tijdseenheden of naar anderszins objectiveerbare maatstaven vastgestelde, en naar wervingsoogmerk voldoende bepaalbaar, overeengekomen ruimte die voor advertenties beschikbaar is. Advertentiecontract: elke overeenkomst tussen Enter Media B.V. enerzijds en adverteerder, reclamebemiddelaar en/of erkenninghouder anderzijds aangegaan ter zake van de plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van advertenties met een bepaalde advertentieruimte. 

Enter Media B.V.: besloten vennootschap ‘Enter Media B.V.’ 

Contractadvertentie: elke advertentie, welke ter plaatsing, verveelvoudiging en/of openbaarmaking wordt opgegeven in mindering op de advertentieruimte, zoals in een advertentiecontract overeengekomen. 

Losse advertentie: elke advertentie die ter verveelvoudiging en/of openbaarmaking aan de Enter Media B.V. wordt opgegeven, anders dan krachtens een advertentiecontract. Plaatsing: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een advertentie.

 

2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle advertentiecontracten, alle advertentieaanbiedingen en alle lidmaatschappen van Enter Media B.V. zijn de Algemene Voorwaarden van Enter Media B.V. van toepassing. Op uw verzoek worden de Algemene Advertentievoorwaarden van Enter Media B.V. aan u toegezonden. 

 

3. Standaard contractduur

Advertentiecontracten met Enter Media B.V. worden steeds aangegaan voor de duur van twaalf maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen in het advertentiecontract tussen Enter Media B.V. en haar wederpartij. 

 

3a. ingang contracttermijn 

De contracttermijn wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de kalendermaand, waarin de eerste op het contract af te nemen advertentie is geplaatst, indien de plaatsing voor de vijftiende van die maand heeft plaatsgevonden en op de vijftiende van die maand indien de plaatsing tussen de zestiende en de laatste dag van de maand heeft plaatsgevonden. Indien die eerste advertentie niet binnen vier maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, zal het contract geacht worden te zijn ingegaan op de eerste dag van die kalendermaand, volgende op die termijn van vier maanden. 

3b. uitbreiding advertentiecontract

Indien een advertentiecontract wordt uitgebreid, wordt het dienovereenkomstige lagere tarief op de alsdan nog te plaatsen advertenties toegepast vanaf de zestiende dag van de kalendermaand waarin de uitbreidingsovereenkomst tot stand kwam, indien deze in de periode van de eerste tot en met de vijftiende dag van die maand is gesloten en op de eerste dag van de volgende maand in de overige gevallen.

 

4. Tariefverhogingen

Een of meerdere tijdens de looptijd van een advertentiecontract doorgevoerde tariefverhogingen gelden tot een totaal van 15% per contractduur eveneens voor de nog op dat contract af te nemen advertentieruimte, met dien verstande dat het de adverteerder op diens verzoek wordt toegestaan de nog af te nemen advertentieruimte te verminderen met het percentage waarmee de tarieven worden verhoogd.

 

5. Betalingstermijn

De nota’s voor geplaatste advertenties dienen uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te worden betaald. Dagtekening van de factuur geschiedt door Enter Media B.V. steeds op de datum gelegen op nooit meer dan 7 dagen voorafgaand aan de plaatsing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen in het advertentiecontract anders is overeengekomen.

 

6.  Te plaatsen advertenties

De adverteerder kan in mindering op zijn advertentiecontract uitsluitend advertenties plaatsen, die betrekking hebben op zijn eigen onderneming.

 

7.  Aansprakelijkheid

Enter Media B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen voor de adverteerder van het niet, niet tijdig of niet goed plaatsen van advertenties, noch voor het in het ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, noch voor het niet, niet tijdig of niet goed doorzenden van brieven of advertenties onder nummer. Eveneens aanvaardt Enter Media B.V. geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van stakingen en calamiteiten.

 

8. Weigeren advertenties

Enter Media B.V. is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met eigen belangen van de uitgever of een andere reden van principiële aard, zonder verplicht te zijn de adverteerder de reden op te geven.

 

9. Fouten

Voor fouten in de uitvoering van niet schriftelijk opgegeven advertenties behoeft geen reductie of gratis herplaatsing gegeven te worden. Mondelinge afspraken van advertentieopdrachten en advertentieovereenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij van uitgeverszijde schriftelijk zijn bevestigd.

 

10. Overname advertenties

Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van Enter Media B.V. is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet.

 

11. Speciale plaats

Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van Enter Media B.V. is verboden als zijnde in strijd met artikel 162 Boek 6 BW en de Auteurswet. Opdrachten, waarbij een speciale plaats als voorwaarde wordt gesteld, buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden in principe niet geaccepteerd. Met verzoeken om een bepaalde plaats wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Opdrachten, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden onder voorbehoud van omstandigheden van technische of andere aard als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door genoemde omstandigheden niet op de gewenste plaats komen te staan, dan wordt de speciale plaatsingstoeslag niet berekend, maar is de opdrachtgever wel de geldende plaatsingskosten verschuldigd.

 

12. Annuleren na deadline

Adverteerders kunnen na passeren van de deadline van de betreffende uitgave niet meer geannuleerd worden. Enter Media B.V. heeft het recht om betreffende advertentie volledig te factureren.

 

13. Reclamaties

Reclamaties over de uitvoering van advertentie-opdrachten dienen uiterlijk een week na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend Indien binnen deze termijn geen reclamatie is ontvangen, wordt de debiteur geacht akkoord te zijn met de nota.

 

14. Erkenning voorwaarden

Door het opgeven van een advertentie-opdracht erkent de adverteerder de algemene en technische voorwaarden van Enter Media B.V. te kennen en er genoegen mee te nemen. Wanneer in een advertentie-opdracht of contractaanvraag van de adverteerder en/of namens de adverteerder door een reclamebureau of mediabureau bepaalde voorwaarden worden gesteld, die afwijken van de door Enter Media B.V. gehanteerde voorwaarden, dan worden deze verlangde voorwaarden niet erkend, tenzij Enter Media B.V. deze aanvaardt op haar bevestiging van de opdracht. De adverteerder of het reclamebureau/ mediabureau kan zich hierbij niet beroepen op het zogenaamde gewoonterecht

 

15. Aansprakelijkheid reclame-/mediabureau 

Een reclamebureau/mediabureau is tegenover Enter Media B.V. aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de tussen het bureau en Enter Media B.V. gesloten advertentie-overeenkomst.

 

16. Incassokosten

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, gemaakt door Enter Media B.V. met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever of adverteerder verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de opdrachtgever/adverteerder en worden op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

 

17. Aanvullende nota

Indien de adverterder gedurende de looptijd van het contract niet het overeengekomen aantal millimeters volledig verbruikt, is Enter Media B.V. bevoegd de adverteerder door middel van een aanvullende nota het verschil in tarief tussen het overeengekomen en het daadwerkelijk afgenomen aantal millimeters in rekening te brengen.

bottom of page